OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového obchodu Tvorba Store (dále jen „Internetový obchod“), umístněného na internetové adrese www.tvorbastore.cz (dále jen „Webová stránka“), který je provozován Tvorba Store s.r.o. , zapsanou v živnostenském rejstříku pod IČ 07434758, s místem podnikání Veverkova 28, 170 00, Praha 7 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“) Internetového obchodu Prodávajícího.
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím Webového rozhraní obchodu Smlouvu s Prodávajícím.
 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 7. Tyto VOP jsou platné od 1. 4. 2022.
 8. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Článek II.

Nabídka zboží, objednávka, uzavření Smlouvy
 1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na Webové stránce. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník“), nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Objednávku zboží může Kupující vytvořit prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu. Při vytvoření objednávky prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu Kupující vybere zboží, o které má zájem, jeho požadované množství, způsob dopravy (viz čl. III. VOP) a stvrzení způsobu platby (viz čl. IV. VOP). Potvrzením své objednávky podá Kupující závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 3. V případě, kdy Kupující má zájem o úpravu zboží podle jeho přání jemu na míru (zejména tedy o zkrácení či prodloužení náhrdelníků), sdělí uvedené Prodávajícímu při vytvoření objednávky prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě může dojít k úpravě kupní ceny. O výši takto změněné kupní ceny, resp. o tom, že ke změně kupní ceny nedojde, bude Kupující ze strany Prodávajícího informován bez zbytečného odkladu. Potvrzením této se návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím považuje za závazný.
 4. Prodávající se zavazuje přijmout závazný návrh na uzavření Smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s VOP. Prodávající potvrdí přijetí návrhu na e-mailovou adresu Kupujícího. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 5. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.
 6. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Článek III.

Platební podmínky
 1. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze tří způsobů dodání zboží:
. osobní převzetí; . rezervace zboží na provozovně . zaslání společností Zásilkovna
 1. Osobní převzetí je možné na adrese Veverkova 28, Praha 7 obchodě Tvorba Store, a to zdarma. Zboží bude Prodávající připraveno na uvedené adrese zpravidla ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů (mimo pondělí) ode dne připsání platby na účet Prodávající. Tato lhůta má informativní charakter. Po předchozí domluvě Kupujícího s Prodávajícím, Prodávající zkrátí uvedenou lhůtu k dodání zboží na nejnutnější minimum.
 2. V případě volby osobního převzetí se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí, a to na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky. Před zasláním tohoto potvrzení zboží k vyzvednutí připraveno nebude, uvedené místo funguje pouze jako výdejna.
 3. V případě volby zaslání prostřednictvím přepravních společnosti se Prodávající zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 4. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle následujícího ceníku:
 • při zaslání na adresu uvedenou Kupujícím na území České republiky prostřednictvím Zásilkovny – na pobočku – 99,- Kč a Zásilkovny na adresu – 129,- Kč. 
 1. Prodávající se současně, v případě volby zaslání, zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky. Lhůta pro odeslání zboží činí zpravidla dva (2) pracovní dny ode dne připsání platby na účet Prodávající. Tato lhůta má informativní charakter. Po předchozí domluvě Kupujícího s Prodávajícím, Prodávající zkrátí uvedenou lhůtu k odeslání zboží na nejnutnější minimum.
 2. Zboží je Prodávajícím dodáváno na území České republiky. Po předchozím souhlasu Prodávajícího lze zboží zaslat i do zahraničí, v takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí (odvislé zejména od velikosti objednávky, zvolené dopravy a cílové destinace) a dále právo zvolit způsob úhrady kupní ceny.
 3. V souladu s čl. II. odst. 5 VOP je Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení VOP Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím po zaplacení celé jeho kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 4. Účetní doklad je součástí dodávky. 
 5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 6. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s těmito VOP.
 7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Nebude-li ve Smlouvě sjednán způsob dodání zboží, je oprávněn ho určit Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Článek IV.

Doprava a dodání zboží
 1. Platba kupní ceny za zboží se provádí v korunách českých.
 2. Kupující je povinen kupní cenu za zboží uhradit výhradně:
. bezhotovostním převodem na bankovní účet . platebni branou COMGATE na webových stránkách prodavajícího . platbou na místě při nákupu z rezervace
 1. Kupující uhradí cenu objednávky na bankovní účet Prodávajícího (pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky), který bude, včetně variabilního symbolu, Kupujícímu zaslán v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky odeslaném Kupujícímu, a to ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu tento potvrzující e-mail bude Prodávajícím doručen. V případě platby za zboží formou bezhotovostního převodu na účet se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 2. Veškeré změny a změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

Článek V.

Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 2. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.
 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li mu objednávka od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od Smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 Občanského zákoníku.
 4. V případě porušení Smlouvy nebo VOP Kupujícím, kdy Prodávající odstoupí od Smlouvy, je v takovém případě povinností Kupujícího uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s objednávkou Kupujícího, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

Článek VI.

Odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem
 1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v Internetovém obchodě), má Kupující, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje písemně Prodávajícího a uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 2. V případě, že Kupující, který je Spotřebitelem odstoupí od Smlouvy ve výše uvedené 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 3. Kupující, který je Spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit od Smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, nebo  pro jeho osobu.
 4. Kupující, který je Spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí zboží zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 5. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.
 6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží.
 8. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít i formulář pro odstoupení od Smlouvy, který mu bude Prodávajícím zaslán bezodkladně po té, co o jeho zaslání Kupující požádá.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

Článek VII.

Práva Kupujícího z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

Článek VIII.

Práva Kupujícího, který je Spotřebitelem z vadného plnění
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 12 měsíců od převzetí.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 3. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu (fakturu). Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 6. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Prodávajícího. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
 7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 8. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 9. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávajícím oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 10. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Článek IX.

Ochrana osobních údajů
 1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.
 2. Nakládání s osobními údaji Kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Registrační číslo Internetového obchodu u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 4065.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Pro účely vedení uživatelského účtu Kupujícího Kupující vyslovuje svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Prodávajícím. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů jsou uvedeny na Webové stránce Prodávajícího a případně budou rovněž zaslány Kupujícímu na jeho žádost.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Článek X.

Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží k činnostem souvisejícím s provozem Internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Smlouvy je český jazyk.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.
 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly VOP v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím příslušným zákonem.
 5. Pro vyřizování stížností, získání dalších informací či v případě jakýchkoli dotazů může Kupující využít e-mailové adresy: shop.tvorba@gmail.com. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.
V Praze dne 26. 5. 2023
Košík
Oblíbené
Naposledy zobrazené
Kategorie